VI VÄRNAR OM DINA PERSONUPPGIFTER

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som börja gälla i hela Europa den 25 maj 2018. I Sverige blir GDPR en ny lag med namnet Dataskyddsförordningen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. Nedan kan du läsa om dina rättigheter samt hur jag sparar och behandlar dina personuppgifter när du är patient hos mig. Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen och känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter:

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som börja gälla i hela Europa den 25 maj 2018. I Sverige blir GDPR en ny lag med namnet Dataskyddsförordningen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. Nedan kan du läsa om dina rättigheter samt hur jag sparar och behandlar dina personuppgifter när du är patient hos mig.

Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen och känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet ä r Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Företagets webbplats www.ulrikamelin.se har ett SSL-certifikat (https) vilket försäkrar att all information som besökaren lämnar på min webbplats skyddas. Detta innebär att dina uppgifter aldrig kan hamna i orätta händer.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi ä skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om nä r och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister ä ven om du inte gett

oss ditt samtycke.

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som å vilar oss egenskap av vård givare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Hur lä ge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Vem få r tillgång till dina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte ä r skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till så dant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som få r tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften ä n de syften som anges enligt denna

patientinformation.

Vilka rättigheter har jag?

Ta del av patientjournalen - Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av

hela eller delar av patientjournalen.

Få dina personuppgifter rättade eller raderade

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Få information om åtkomst till din patientjournal

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

Spärra uppgifter i din patientjournal

Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär.

Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen form.

Invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse.

Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att nä r som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock

ovan under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”.

Klagomål och skadestånd.

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen.

Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Vem ä r personuppgiftsansvarig?

Tandhygienist Ulrika Melin 556917-8139 ä personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

enligt denna patientinformation.

Hur kontaktar du oss?

Tandhygienist Ulrika Melin ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Tandhygienist Ulrika Melin AB

114 36 Stockholm

Telefonnummer: 0739 41 45 09

Mail: info@ulrikamelin.se

Patentinformationen uppdaterades senast 2018-05-20

Dokument uppdaterat 2024-02-13


Medlem i Sveriges Tandhygienistförening

© 2024 Tandhygienist Ulrika Melin AB

Since 2004

MINA SIDOR


BOKA TID

BEHANDLINGAR & PRISER

KONTAKT & HITTA HIT

OM KLINIKEN & GALLERI

JOBBA MED OSS

Före / Efter

”Borsta de tänder du inte vill tappa och resten struntar du i”


Rengöring med AirFlow

Airflow är en metod som ger dig renare och därmed vitare tänder. Ibland räcker det med en air flowbehandling istället för att bleka tänderna! En enkel och prisvärd behandling

Tandborstskador

Borstat för hårt och borstat bort emalj. Behandling som Trollar bort fula bruna fläckar och återställer tandstens ursprungliga utseende. 

Tandstensborttagning

Tandsten som inte tas bort riskerar i längden att leda till allvarligare besvär som tandlossning, och därför är det viktigt att regelbundet ta bort den tandsten som bildas. Du kan inte själv borsta bort tandsten som hårdnat, men genom att gå till en legitimerad tandhygienist kan du få hjälp med klinisk tandstensborttagning och rengöring av tänderna. 


"Det finns helt enkelt inga genvägar! 2 min eltandborste, skölj ALDRIG bort tandkräm.

Din tandkräm innehåller Fluor som skyddar och stärker dina tänder. Slutligen, rengör mellan tänder. 

Et voilà"